campus futbol estiu viladecavalls 2021

Cal omplir la butlleta d'inscripció. Empleneu tots els camps per tal de poder facilitar l'inscripció. Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci l'ingrés en el número de compte de l'empresa FEM ORGANITZA (INTEGRAL SERVICE) S.L.(ES21 2100 8120 9002 0005 9592) de la quantitat econòmica relacionada amb la modalitat escollida. Aquest pagament es podrà fer en dues fraccions: 50% abans del 31 de maig del 2021 (reserva de plaça) i l'altre 50% abans del 21 de juny del 2021 (aquest segon pagament serà la validació definitiva).

PROTOCOL DAVANT COVID-19

Informació Important

Covid19

- Declaració jurada que es donen els requisits de salut supòsits, i de coneixement del context de pandèmia actuals i les circumstàncies i risc que comporta.

- Vacunes al dia mínim de 15 dies entre la vacunació i l'inici de l'activitat.

- Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser:

  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunes actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció.
  • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d'activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

1.- Per a reincorporar-se de nou a l'activitat els infants han d'estar asimptomàtics durant 48 hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i 14 dies quan es tracti de simptomatologia compatible.

2.- En el cas d'infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d'actualització, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l'inici de l'activitat.

Per tal d'estar informats dels protocols i procediments que es seguiran durant la realització del Campus Futbol , així com de les mesures preventives que es faran, us adrecem a la pàgina web (visitar la web) que ha creat la Generalitat de Catalunya per tal d'exposar totes les mesures que s'estan prenent. Us recordem que les activitats de lleure a l'estiu es regiran per la normativa que hi hagi vigent en l'inici de l'activitat.

Descarrega't la Declaració de Responsabilitat que haureu de portar signada al coordinador el primer dia (descarrega't la declaració)

Dades de l'inscrit/a
Fotografia de l'inscrit/a

Dades generalsInformació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? (En cas afirmatiu presenteu informe mèdic al coordinador)

  

És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament?

  

Es mareja amb facilitat?

  

Empleneu en cas que sigui necessari:


pas 1 | pas 2 | pas 3